Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.14
do 2022.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
2023.01.01
zmieniony przez
2023.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 414
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Od dostawcy usług finansowania społecznościowego pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie ostatnich trzech lat obrotowych poprzedzających rok, za który opłata jest należna, pomniejszonych o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i jednostek stowarzyszonych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązanych do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniejszej niż równowartość w złotych 750 euro.

2. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1 i art. 31, oraz ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.