Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.07.2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2022 r. poz. 1453
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2042
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1453
2023.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2042
2023.11.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1.*) Rozporządzenie określa rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.11.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2476), § 1 wszedł w życie z dniem 14.11.2023 r., z mocą od dnia 22.06.2023 r.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1453
2022.08.31
zmieniony przez
2022.09.07
zmieniony przez
2023.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2042
2023.11.14
zmieniony przez
2023.11.15
zmieniony przez
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Nie opatruje się podpisem ani pieczęcią następujących rodzajów pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej:*)

  1) wniosku w sprawie, której załatwienie polega na wydaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pisma generowanego automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, w tym wniosku o wydanie:

   a) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) składanego na podstawie art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.),

   b) zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), składanego na podstawie art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

  2) zeznania udostępnianego podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059 i 1414);

  3) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2), o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 i 1843);

  4) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170, 1463 i 1723);

  5) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) składanego na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614, 1234 i 1723);

  6) zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

  7) zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4a ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654 i 818);

  8) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, o którym mowa w art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

  9) wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;

  10) wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty;

  11) pisma ogólnego;

  12) pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) i zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1), składanych na podstawie art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.11.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2476), w § 2 wprowadzenie do wyliczenia weszło w życie z dniem 14.11.2023 r., z mocą od dnia 22.06.2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8.07.2022 r.