Ustawa z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.01
 
zmieniony przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1265
2023.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6:

   a) po ust. 4b dodaje się ust. 4c-4h w brzmieniu:

    "4c. Od dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

     1) małoletnie,

     2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

     3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie

    - podatek może być określony zgodnie z ust. 4d na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

    4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4c, podatek jest określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, przy czym do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

    4e. Przepisu ust. 4c pkt 3 nie stosuje się, jeżeli dziecko, o którym mowa w tym przepisie, uzyskało w roku podatkowym:

     1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub

     2) przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152

    - w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

    4f. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4d, nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270).

    4g. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4d, ma zastosowanie również do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci określone w ust. 4c, z uwzględnieniem ust. 4e, jeżeli osoby te spełniają łącznie następujące warunki:

     1) mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

     2) osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym;

     3) udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

    4h. Do podatników, o których mowa w ust. 4g, przepisy ust. 4c-4f i 8 stosuje się odpowiednio.",

   b) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4d, nie ma zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko:",

   c) w ust. 11 wyrazy "ust. 3a" zastępuje się wyrazami "ust. 3a i 4g",

   d) w ust. 12 wyrazy "Przepis ust. 3a" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 3a i 4g",

   e) w ust. 13 wyrazy "ust. 3a" zastępuje się wyrazami "ust. 3a i 4g";

  2) w art. 6a w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 4c-4h.";

  3) w art. 7 w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem dochodów z ich pracy," zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem dochodów z ich pracy, rent,";

  4) w art. 9 w ust. 3a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkiem strat:

    a) z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a,

    b) związanych z przychodami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.";

  5) w art. 14 w ust. 3 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

   "15) otrzymanych środków, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej.";

  6) w art. 21:

   a) w ust. 1:

    - pkt 38 otrzymuje brzmienie:

     "38) świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4.500 zł;",

    - w pkt 148 w lit. d na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:

     "e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa",

    - w pkt 152 w lit. c na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. d w brzmieniu:

     "d) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa",

    - w pkt 153:

     - - w lit. c na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. d w brzmieniu:

      "d) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa",

     - - w części wspólnej wyrazy "art. 27ea ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8",

    - w pkt 154 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w art. 13 pkt 8," dodaje się wyrazy "z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,",

   b) ust. 46 otrzymuje brzmienie:

    "46. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153:

     1) wyłącznie w zakresie przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27, innych niż z pozarolniczej działalności gospodarczej, składa w terminie określonym w art. 45 ust. 1 informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci;

     2) w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27, art. 30c lub zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w złożonym zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, składanym za rok podatkowy, w którym korzystał ze zwolnienia, informuje o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci.",

   c) w ust. 48 po wyrazach "ust. 46" dodaje się wyrazy "pkt 1";

  7) w art. 22:

   a) po ust. 1t dodaje się ust. 1u w brzmieniu:

    "1u. Jeżeli w związku z odpłatnym zbyciem akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a, powstanie nadwyżka wydatków poniesionych na ich objęcie lub nabycie nad przychodami z ich odpłatnego zbycia, nadwyżka ta stanowi koszt uzyskania przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a, w roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie takich akcji.",

   b) ust. 6bb otrzymuje brzmienie:

    "6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.";

  8) w art. 23:

   a) w ust. 1 pkt 58 otrzymuje brzmienie:

    "58) składek na ubezpieczenie zdrowotne, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.):

     a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z art. 30c,

     b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w art. 30c

    - przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8.700 zł;",

   b) w ust. 3g po wyrazach "pkt 38" dodaje się wyrazy "i 38a";

  9) w art. 24 po ust. 8dc dodaje się ust. 8dd w brzmieniu:

   "8dd. W przypadku połączenia spółki niebędącej osobą prawną, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, wartość emisyjną przydzielonych wspólnikowi tej spółki niebędącej osobą prawną udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej pomniejsza się o uzyskaną przez podatnika nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w tej spółce niebędącej osobą prawną obliczoną zgodnie z art. 8 oraz powiększa się o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce niebędącej osobą prawną.";

  10) w art. 26:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 2aa,

    - w pkt 2c wyrazy "300 zł" zastępuje się wyrazami "500 zł",

   b) uchyla się ust. 4a-4c,

   c) w ust. 7 w pkt 5 wyrazy "- oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek" zastępuje się wyrazami "- na podstawie informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1",

   d) w ust. 7e w zdaniu drugim wyrazy "art. 27ea ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e";

  11) użyte w art. 26eb w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 39 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 2 oraz w art. 41b wyrazy "art. 31" zastępuje się wyrazami "art. 32";

  12) w art. 26hb:

   a) w ust. 1:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków;",

    - uchyla się pkt 3,

   b) w ust. 2:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) ust. 1 pkt 2, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, o którym mowa w tym przepisie, oraz posiada sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku oraz po poniesieniu tego wydatku uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie odpowiednio tych prac lub robót.",

    - uchyla się pkt 3,

   c) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

   d) uchyla się ust. 5,

   e) w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) ust. 1 pkt 1 - dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki;

    2) ust. 1 pkt 2 - dokonuje się w zeznaniu składanym po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.",

   f) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków;";

  13) w art. 27:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120.000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł

120.000

10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

   b) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

    "1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej "kwotą zmniejszającą podatek", podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

   c) uchyla się ust. 2 i 3;

  14) uchyla się art. 27ea;

  15) w art. 27f:

   a) w ust. 2 w pkt 1 w lit. b wyrazy "art. 27ea" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 4c i 4g",

   b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

    "2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 30c ust. 2 pkt 2.",

   c) w ust. 6 wyrazy "art. 27ea ust. 1 pkt 2 lit. b i c" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 4c pkt 2 i 3, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8",

   d) w ust. 9 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

    3) składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 30c, art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.";

  16) w art. 30 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

   "5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 12% przychodu;";

  17) w art. 30c:

   a) w ust. 2:

    - zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

     "Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o:

      1) składki na ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a;

      2) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

       a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z ust. 1,

       b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w ust. 1

      - przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8.700 zł;

      3) wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b;

      4) darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.",

    - skreśla się zdanie trzecie,

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

    "2a. Wysokość składek i wpłat, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

    2b. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 58, podlega corocznie podwyższeniu o wskaźnik odpowiadający ilorazowi kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, w zaokrągleniu do pełnych 100 złotych w górę.

    2c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do końca roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 58, podwyższonej zgodnie z ust. 2b.",

   c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:";

  18) w art. 30h w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2,";

  19) uchyla się art. 31;

  20) po art. 31 dodaje się art. 31a-31c w brzmieniu:

   "Art. 31a. 1. Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

   2. Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b ust. 1, art. 32 ust. 3 i 6-8 oraz art. 41 ust. 11, mogą być składane według ustalonego wzoru.

   3. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.

   4. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia lub wniosku, o którym mowa w ust. 1.

   5. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 34 - najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

   6. Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.

   7. Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

   8. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi, o którym mowa w art. 32, art. 34 lub art. 41 ust. 1, oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154, płatnik oblicza zaliczkę z uwzględnieniem tych zwolnień, przy czym w oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

   9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   10. W przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, przepisu art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

   Art. 31b. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 32, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 1 pkt 1-4 i 7-9 oraz art. 41 ust. 1, płatnik pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

   2. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.

   3. W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

    1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo

    2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo

    3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

   4. W przypadkach, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 42e, płatnik pomniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, chyba że podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, albo wniosek o rezygnację ze stosowania pomniejszenia.

   5. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:

    1) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz

    2) w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w art. 31c.

   6. W przypadku uzyskiwania przez podatnika w danym miesiącu od tego samego płatnika przychodów z różnych tytułów płatnik stosuje do tych przychodów złożone oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty wskazanej w tym oświadczeniu.

   Art. 31c. 1. Płatnik nie pobiera zaliczek, o których mowa w art. 32-35 i art. 41 ust. 1, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

   2. Podatnik może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł.

   3. W przypadku uzyskania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 przekraczających u tego płatnika w roku podatkowym kwotę 30.000 zł, płatnik oblicza zaliczki bez pomniejszania, o którym mowa w art. 31b.";

  21) art. 32 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 32. 1. Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

   2. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

    1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 120.000 zł - 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

    2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 120.000 zł - 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120.000 zł;

    3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od danego płatnika.

   3. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

    1) dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120.000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 albo 4d;

    2) dochody podatnika przekroczą kwotę 120.000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

   4. Za dochód, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody, o których mowa w ust. 1, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a.

   5. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, płatnik, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

   6. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3, płatnik oblicza zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów.

   7. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 2 pkt 3, płatnik oblicza zaliczki, stosując koszty uzyskania przychodów określone w tym przepisie.

   8. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi wniosek o rezygnację ze stosowania kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, płatnik oblicza zaliczki, nie stosując tych kosztów.

   9. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez podatnika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z ust. 2-8, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a.";

  22) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia oblicza się w sposób określony w art. 32 ust. 2 albo 3.";

  23) w art. 34:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zaliczki, z wyjątkiem zaliczek od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, za miesiące od stycznia do grudnia oblicza się w sposób określony w art. 32 ust. 2 albo 3.",

   b) uchyla się ust. 2a i 2b,

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Zaliczkę od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oblicza się, stosując stawkę podatku w wysokości 12%.",

   d) uchyla się ust. 4,

   e) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

    "4b. Płatnik stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, jeżeli podatnik złoży płatnikowi wniosek o obliczanie zaliczek z uwzględnieniem tego zwolnienia.",

   f) uchyla się ust. 6,

   g) w ust. 7:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 3, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania jego dochodów w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d;",

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) którzy złożyli organowi rentowemu wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku i nie wycofali go przed końcem roku podatkowego;",

    - w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

     "7) którym przy obliczaniu zaliczki zastosowano pomniejszenie, o którym mowa w art. 31b ust. 3 pkt 2 lub 3.",

   h) uchyla się ust. 7a,

   i) w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy "art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 1 pkt 2, 75, 100, 148 i 152-154",

   j) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) nie korzysta z możliwości opodatkowania jego dochodów w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d,";

  24) art. 35 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 35. 1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:

    1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie emerytur i rent z zagranicy,

    2) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,

    3) areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

    4) centra integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218),

    5) organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,

    6) wojewódzkie urzędy pracy - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

    7) spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,

    8) oddziały Agencji Mienia Wojskowego - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

    9) podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

   - pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

   2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 2 albo 3, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

   3. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 2, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika.

   4. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9, oblicza się, stosując stawkę podatku w wysokości 12%.

   5. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1 pkt 9, przepis art. 32 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

   6. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.";

  25) uchyla się art. 36;

  26) w art. 38:

   a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "art. 31 i art. 33-35" zastępuje się wyrazami "art. 32-35",

   b) w ust. 1a wyrazy "art. 31 i art. 33-35" zastępuje się wyrazami "art. 32-35",

   c) w ust. 1b wyrazy "art. 31 i art. 33-35" zastępuje się wyrazami "art. 32-35";

  27) w art. 40 wyrazy "art. 31, 33, 34 i 35" zastępuje się wyrazami "art. 32-35";

  28) w art. 41:

   a) w ust. 1b wyrazy "art. 32 ust. 1f" zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 6",

   b) uchyla się ust. 1c,

   c) uchyla się ust. 11a i 11b;

  29) w art. 41a wyrazy "art. 31, art. 33-35" zastępuje się wyrazami "art. 32-35";

  30) w art. 42e uchyla się ust. 3;

  31) w art. 42f w ust. 1 wyrazy "art. 31, art. 35 ust. 1 pkt 8" zastępuje się wyrazami "art. 32, art. 35 ust. 1 pkt 9";

  32) w art. 42g w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 35 ust. 10" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 6";

  33) w art. 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego w terminach określonych w art. 44 ust. 6.";

  34) w art. 44:

   a) uchyla się ust. 3aa,

   b) ust. 3ab otrzymuje brzmienie:

    "3ab. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a podatnik może pomniejszyć o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, przy czym przepisy art. 31b i art. 31c stosuje się odpowiednio.",

   c) w ust. 3d skreśla się wyrazy "i 3aa",

   d) po ust. 6i dodaje się ust. 6j w brzmieniu:

    "6j. Zaliczkę obliczoną zgodnie z ust. 6h podatnik może obniżyć o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2, zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. Przepisy art. 30c ust. 2a-2c stosuje się odpowiednio. Do kwoty, o której mowa w art. 30c ust. 2b, wlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiące podstawę obliczenia obniżki określonej w zdaniu pierwszym.",

   e) w ust. 7 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "i 3aa";

  35) w art. 45 w ust. 7a w zdaniu pierwszym po wyrazach "art. 6 ust. 3a" dodaje się wyrazy "albo 4g";

  36) użyte w art. 45a w pkt 3 oraz w art. 45c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, 3b i 4, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 i w ust. 8 wyrazy "1%" zastępuje się wyrazami "1,5%";

  37) w art. 45b w ust. 1:

   a) w pkt 2 wyrazy "art. 35 ust. 10" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 6",

   b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) oświadczeń i wniosków, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 31b ust. 1, art. 32 ust. 3 i 6-8, art. 41 ust. 11 oraz art. 45c ust. 3a;";

  38) w art. 45ba wyrazy "art. 35 ust. 10" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 6";

  39) w art. 45c po ust. 3b dodaje się ust. 3c-3e w brzmieniu:

   "3c. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub 3a, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1,5% tego podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, złożonej korekcie tego zeznania albo w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3a, za ubiegły rok podatkowy.

   3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3a, sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego.

   3e. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podatnik może wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego. Po wycofaniu zgody nie stosuje się przepisu ust. 3c.";

  40) w art. 45cd:

   a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 35 ust. 10" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 6",

   b) w ust. 4 wyrazy "art. 35 ust. 10" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 6";

  41) w art. 45cf po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Informacja, o której mowa w ust. 1, może, zamiast podpisu osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.";

  42) w art. 52va:

   a) uchyla się ust. 2 i 3,

   b) w ust. 4 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1";

  43) uchyla się art. 53a.