Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 12.05.2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1250

Rozdział 1 - 6

(pominięto przez redakcję)

Rozdział 7

Zmiany w przepisach

Art. 33. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457 i 1079) w art. 42 w ust. 2 w pkt 15 wyrazy "ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. poz. 1250)".

Art. 34. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2020 r. poz. 1955) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) w art. 3 w ust. 1 w pkt 32 po wyrazach "wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;" dodaje się wyrazy "wytwórcą odpadów zdawanych do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów (Dz. U. poz. 1250) jest podmiot świadczący usługę odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej;".

Rozdział 8

(pominięto przez redakcję)

Rozdział 9

Przepisy końcowe

Art. 39. Traci moc ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2020 r. poz. 1344).

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 13.06.2022 r.

Załącznik

(pominięto przez redakcję)