Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.11.23
do 2019.01.09
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2157
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2011.01.01
zmieniony przez
2016.12.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2180
2017.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2157
2019.01.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 43
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1905
2021.01.01
uchylony przez
2021.11.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
 
2022.12.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2540
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług

 

Lp. Symbol PKWiU Nazwa usługi
1 2 3
1 ex 02.40.10Usługi związane z leśnictwem
dotyczy wyłącznie:
- doradztwa w zakresie zarządzania lasem
2      41.00.10.0Usługi objęte grupowaniem "Budynki mieszkalne"
3      41.00.20.0Usługi objęte grupowaniem "Budynki niemieszkalne"
4 ex 42.1Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
dotyczy wyłącznie usług:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli
5 ex 42.21Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
dotyczy wyłącznie usług:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6 ex 42.22Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
dotyczy wyłącznie usług:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
7 ex 42.91Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej
dotyczy wyłącznie usług:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej
8 ex 42.99Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie usług:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich
9      46.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
10      46.14Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
11      46.18Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
12      46.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
13      52.10.12.0Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
14 ex 52.10.19.0Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
dotyczy wyłącznie:
- usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
15      55.90.13.0Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
16      58.11.60.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
17      58.12.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
18      58.14.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
19      58.19.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
20      58.21.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
21      58.29.50.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
22 ex dział 59Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
z wyłączeniem:
- sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
- usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),
- udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)
23      dział 60Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
24      63.91.1Usługi agencji informacyjnych
25      63.99Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26      Sekcja KUsługi finansowe i ubezpieczeniowe
27      68.10.1Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28      68.20.1Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****
29 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
       z wyjątkiem: 
       68.32.1Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**
30      dział 69Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
31 ex dział 70Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
z wyłączeniem:
- usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)
32      dział 71Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
33      dział 72Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
34      dział 73Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
35      74.1Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
36 ex 74.20.2Usługi fotograficzne specjalistyczne
dotyczy wyłącznie:
- usług fotoreporterów,
- usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
37      74.3Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*
38 ex 74.90.1Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
- usług prognozowania pogody,
- usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
- usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
39 ex 74.90.20.0Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
- usług doradców w zakresie agronomii
40      77.40Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
41      78.10.1Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
42      79.90.32.0Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
43      79.90.39.0Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
44      dział 80Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
z wyłączeniem:
- robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
45 ex 81.10.10.0Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
dotyczy wyłącznie:
- usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
46 ex 82.9Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
- usług przyjmowania telefonów
47 ex dział 84Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
z wyłączeniem:
- usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***
48 ex dział 85Usługi w zakresie edukacji*
z wyłączeniem:
- usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***
- usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)
49      dział 86Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*
50      87.10.10.0Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*
51 ex 87.20.1Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
dotyczy wyłącznie:
- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
52 ex 87.30.1Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
dotyczy wyłącznie:
- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
53 ex 88.99.1Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*
- pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia
54      dział 90Usługi kulturalne i rozrywkowe
55 ex dział 91Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
z wyłączeniem:
- usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***
56      dział 93Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
57      dział 94Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
58      96.09.1Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

*Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.
** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.
*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.
**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.