Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.03.2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2002 r. nr 19, poz. 191

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 i nr 160. poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062, z 2000 r. nr 94, poz. 1037, nr 116, poz. 1216, nr 120, poz. 1268 i nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. nr 16, poz. 166, nr 39, poz. 459, nr 42, poz. 475, nr 110, poz. 1189, nr 125, poz. 1368 i nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów:

    1) nierezydentów, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, będących osobami fizycznymi, uzyskanych z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. nr 75, poz. 845) oraz z tytułu sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami,

    2) nierezydentów, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, będących osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, uzyskanych z tytułu odsetek od obligacji, o których mowa w pkt 1, oraz z tytułu sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, jest bezterminowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11.03.2002 r.