Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2472

Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192 i 2290) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297 oraz z 2020 r. poz. 2343) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) obszary objęte pomocą - obszary określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej;";

  2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) regionalnej pomocy inwestycyjnej:

    a) 11,25 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 15%,

    b) 15 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 20%,

    c) 18,75 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 25%,

    d) 22,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%,

    e) 26,25 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%,

    f) 30 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 40%,

    g) 37,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%,

    h) 45 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 60%;";

  3) w § 11 w ust. 2:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej;",

   b) w pkt 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej.";

  4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

   "§ 14a. Warunek dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie utrzymania na danym obszarze każdego miejsca pracy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4, uważa się nadal za spełniony, mimo że to miejsce pracy zostało zlikwidowane, jeżeli jego likwidacja miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.";

  5) w § 15 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2023 r.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30.12.2021 r.