Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
do 2024.06.12
zmieniony przez
art. 12 
Istniejące wersje czasowe art. 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1
2023.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 169
2023.02.15
zmieniony przez
2023.04.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 759
2023.12.31
zmieniony przez
2024.06.13
zmieniony przez
2024.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 953
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki osłonowe za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi:

    1) w 2022 r. - 4.700.000.000 zł;

    2) w 2023 r. - 500.000.000 zł;

    3) w latach 2024-2031 - 0 zł.

1a. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki osłonowe za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi:

    1) w 2024 r. - 2.300.000.000,00 zł;

    2) w 2025 r. - 200.000.000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 lub 1a.

3. W przypadku gdy wykorzystanie środków w pierwszym półroczu roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% środków, o których mowa w ust. 1 lub 1a, wysokość wskaźnika procentowego ulega obniżeniu w drugiej połowie tego roku budżetowego zgodnie z ust. 4.

4. Poziom obniżenia wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oblicza się jako połowę różnicy między faktycznym wykorzystaniem środków, wyrażonym w procentach, w pierwszym półroczu roku budżetowego, a wielkością 65%.

5. Jeżeli poziom wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, ulegnie obniżeniu, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku osłonowego.