Ustawa z dnia 2.12.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.18
 
dodany przez
art. 51 
Istniejące wersje czasowe art. 17b
2022.08.18
dodany przez

Art. 17b. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, informacja o wpisach w ewidencji, o której mowa w art. 17, jest udzielana przez Policję:

  1) sądom;

  2) prokuratorom;

  3) marszałkom województwa - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;

  4) starostom - w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia instruktora nauki jazdy lub je posiadających;

  5) strażom gminnym (miejskim) - w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;

  6) Żandarmerii Wojskowej;

  7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

  8) Agencji Wywiadu;

  9) Służbie Wywiadu Wojskowego;

  10) Straży Granicznej;

  11) Inspekcji Transportu Drogowego;

  12) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

  13) innym podmiotom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.

3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Na zapytania kierowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, informacji, o której mowa w ust. 1, udziela Policja z wykorzystaniem teletransmisji danych.

5. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.