Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.05.10
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 883
Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2270
2023.02.01
zmieniony przez
2023.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 883
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany do samodzielnego uzyskania, lub weryfikacji, drogą elektroniczną z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz z własnych rejestrów odpowiednio:

  1) informacji, o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1-4, jeżeli są dostępne w tych rejestrach;

  2) informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej;

  3) informacji o dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej, obejmujących następujące dane:

   a) imię i nazwisko,

   b) datę urodzenia,

   c) obywatelstwo,

   d) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

   e) informację o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ze wskazaniem sądu wydającego postanowienie, daty wydania postanowienia oraz sygnatury sprawy,

   f) informację o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, ze wskazaniem sądu ustanawiającego opiekuna prawnego, daty wydania postanowienia oraz sygnatury sprawy,

   g) daty pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

2. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. W przypadku braku możliwości samodzielnej weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z przyczyn nieleżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.