Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.08.12
 
zmieniony przez
art. 10 
Istniejące wersje czasowe art. 88
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2023.08.12
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 88. 1. W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wprowadzenia nabycia sprawdzającego, o którym mowa w art. 94k ustawy zmienianej w art. 20, wynosi 53.500.000 zł, w tym w:

  1) 2022 r. - 8.500.000 zł;

  2) 2023 r. - 5.000.000 zł;

  3) 2024 r. - 5.000.000 zł;

  4) 2025 r. - 5.000.000 zł;

  5) 2026 r. - 5.000.000 zł;

  6) 2027 r. - 5.000.000 zł;

  7) 2028 r. - 5.000.000 zł;

  8) 2029 r. - 5.000.000 zł;

  9) 2030 r. - 5.000.000 zł;

  10) 2031 r. - 5.000.000 zł.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec półrocza i na koniec każdego roku według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, o 25%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa na cel, o którym mowa w ust. 1.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.