Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.07.01
 
zmieniony przez
art. 13 
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2022.01.01
zmieniony przez
2023.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym";",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.";

  2) w art. 2 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

   "1a. Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.";

  3) w art. 4 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

   "11) wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu;";

  4) w art. 6:

   a) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

    "1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

    1b. Do przychodów, o których mowa w ust. 1a, nie ma zastosowania przepis art. 8 ust. 1.",

   b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

    "1ba. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, to opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty.",

   c) ust. 1f otrzymuje brzmienie:

    "1f. Jeżeli korekta, o której mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, następuje po zmianie formy opodatkowania na opodatkowanie na zasadach:

     1) ogólnych albo

     2) określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, albo

     3) określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 985), albo

     4) określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1704)

    - zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.";

  5) w art. 9:

   a) w ust. 1a skreśla się wyrazy " , albo złożyć sporządzony na piśmie wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 1",

   b) w ust. 1b skreśla się wyrazy "albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 złoży sporządzony na piśmie wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej",

   c) w ust. 3 wyrazy "oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1" zastępuje się wyrazami "oświadczenia, o którym mowa w ust. 1",

   d) uchyla się ust. 4;

  6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28a, 29b, 43, 46, 46c, 47a, 71a, 102a, 111, 114, 121, 121a, 122, 125, 125a, 129, 131a, 136, 137 i 155 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.";

  7) w art. 11:

   a) w ust. 1 wyrazy "art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c, 5-6a i 9, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1",

   b) w ust. 2 wyrazy "art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5-7h, 13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2-9" zastępuje się wyrazami "art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5-7h, 13b, 13c i 15, art. 26h ust. 2-9 oraz art. 26hb ust. 2-12",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od tych przychodów wydatki określone w art. 26hd ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym. W przypadku dokonywania odliczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisy ust. 3 i art. 26hd ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.",

   d) w ust. 4:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1, 2 i 3a odliczenia:",

    - w pkt 2 po wyrazach "wartość zobowiązania" dodaje się wyrazy "z tytułu zakupu towaru";

  8) w art. 12:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 2:

     - - uchyla się lit. g,

     - - lit. h otrzymuje brzmienie:

      "h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),",

     - - uchyla się lit. n,

     - - uchyla się lit. p,

     - - uchyla się lit. w,

     - - w lit. x skreśla się wyrazy "innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

     "2a) 14% przychodów ze świadczenia usług:

      a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

      b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

      c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

     2b) 12% przychodów ze świadczenia usług:

      a) związanych z wydawaniem:

       - pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

       - pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

       - pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

       - oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

      b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);",

    - w pkt 4 w lit. g skreśla się wyrazy " , innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów",

    - w pkt 5 w lit. c skreśla się wyrazy "innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,",

    - w pkt 7 lit. e otrzymuje brzmienie:

     "e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym,",

   b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

    2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;",

   c) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

    "14. W przypadku osiągania przez podatnika przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki, oraz przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 4 dotyczy odrębnie przychodów osiąganych z tych źródeł przychodów.";

  9) uchyla się art. 13;

  10) w art. 13a skreśla się wyrazy " , obniżonego zgodnie z art. 13,";

  11) w art. 15 dodaje się ust. 12-14 w brzmieniu:

   12. Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

   13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną ewidencja lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są przesyłane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca siedziby. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego na podstawie zdania pierwszego, właściwość tę ustala się według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

   14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

    1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzoną ewidencję i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ust. 12, oraz sposób ich wykazywania w tej ewidencji i tym wykazie,

    2) podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania na podstawie ust. 12

   - uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.";

  12) w art. 20 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

   "8. W przypadku przekształcenia spółki w spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego albo przejęcia spółki przez spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego w następstwie łączenia przepis art. 24 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.";

  13) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6g, art. 26h ust. 6, art. 26hb ust. 7 i art. 26hd ust. 12 ustawy o podatku dochodowym.";

  14) w art. 23 w ust. 1:

   a) w pkt 8 skreśla się wyrazy "w wolnych zawodach,",

   b) w pkt 9 skreśla się wyrazy "w wolnych zawodach,";

  15) w art. 24:

   a) uchyla się ust. 2,

   b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Przedsiębiorstwo w spadku opłaca podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia następującego po dniu otwarcia spadku do końca tego roku podatkowego w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.",

   c) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy "okresie, o którym mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "okresie, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie",

   d) uchyla się ust. 6;

  16) w art. 25:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;",

    - uchyla się pkt 2,

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;",

    - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

     "7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

   b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

   c) w ust. 4 wyraz "zgłosi" zastępuje się wyrazem "zgłosił";

  17) w art. 26 w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyraz "zgłosi" zastępuje się wyrazem "zgłosił";

  18) w art. 29:

   a) w ust. 1:

    - skreśla się zdanie pierwsze i drugie,

    - skreśla się zdanie czwarte i piąte,

   b) uchyla się ust. 2;

  19) w art. 31:

   a) uchyla się ust. 1-4,

   b) w ust. 5 skreśla się wyrazy " , pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,",

   c) uchyla się ust. 6;

  20) w art. 33 uchyla się ust. 1 i 2;

  21) w art. 36 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy "wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych" zastępuje się wyrazami "świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz w zakresie usług weterynaryjnych";

  22) w art. 40 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "poda we wniosku" zastępuje się wyrazami "podał we wniosku";

  23) uchyla się art. 44;

  24) w art. 47 skreśla się wyrazy " , pomniejszony o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,";

  25) art. 52 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 52. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory dokumentu elektronicznego:

    1) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2;

    2) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7.

   2. Ustalone wzory dokumentu elektronicznego zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:

    1) nazwę, symbol oraz wariant formularza;

    2) dane identyfikacyjne;

    3) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.";

  26) w załączniku nr 3 do ustawy:

   a) tytuł części VIII otrzymuje brzmienie:

    "Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego",

   b) w części VIII:

    - w lp. 1 w kolumnie drugiej wyrazy "Lekarz i lekarz stomatolog" zastępuje się wyrazami "Lekarz i lekarz dentysta",

    - w objaśnieniach dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

     "3. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.",

   c) tytuł części IX otrzymuje brzmienie:

    "Świadczenie usług weterynaryjnych",

   d) w części IX w objaśnieniach dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.".