Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2025.01.01
 
zmieniony przez
art. 14 
Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2022.07.01
zmieniony przez
2023.07.01
zmieniony przez
2025.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. 1. Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 9, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

  1) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;

  2) 31 grudnia 2026 r. - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.

2. Księgi, o których mowa w art. 9 ust. 1c i 1e ustawy zmienianej w art. 2, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, rozpoczynający się po dniu:

  1) 31 grudnia 2024 r. - w przypadku:

   a) podatkowych grup kapitałowych,

   b) podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego;

  2) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;

  3) 31 grudnia 2026 r. - w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy, za który mają być przesłane księgi określone w art. 9 ust. 1c i 1e ustawy zmienianej w art. 2, zakończy się przed dniem 31 grudnia 2025 r., księgi te są przesyłane w terminie do końca marca 2026 r.