Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.01
do 2022.08.17
zmieniony przez
art. 13 
Istniejące wersje czasowe art. 89
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2022.01.01
zmieniony przez
2022.07.01
zmieniony przez
2022.08.18
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
2023.07.01
zmieniony przez
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 89. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

  1) art. 6, art. 61 i art. 85-87, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

  3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12 i art. 20 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

  4) art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, pkt 39 lit. b i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1-4, 9 i 11-16, art. 14 pkt 1-4, 9 i 11-16, art. 18, art. 22 pkt 1 oraz art. 77a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;**)

  4a) art. 14 pkt 18 i art. 20 pkt 7a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  5) art. 2 pkt 11 lit. a i c, art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

  6) art. 1 pkt 39 lit. a, c i d, art. 9 pkt 11, art. 14 pkt 19, art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;***)

  6) art. 14 pkt 19 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.****)

  7) art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 23.11.2021 r.
**) Uwaga od redakcji: z dniem 1.07.2022 r. art. 89 pkt 4 otrzymał nowe brzmienie nadane przez art. 13 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). Również z dniem 1.07.2022 r. art. 89 pkt 4 zmieniony zostaje przez art. 20 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 8.06.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301) w następujący sposób:
"b) w pkt 4 wyrazy "art. 18, art. 22 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 14 pkt 1-4, 9 i 11-16, art. 18, art. 22 pkt 1", a po wyrazach "oraz art. 66" dodaje się wyrazy "i art. 77a",".
Wyrazy "oraz art. 66" w pkt 4 nie występują, nie dodano wyrazów "i art. 77a".
***) Uwaga od redakcji: art. 89 pkt 6 dodany został przez art. 13 lit. b ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265)
****) Uwaga od redakcji: art. 89 pkt 6 dodany został przez art. 20 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 8.06.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301).