Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.11.23
do 2022.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
Istniejące wersje czasowe art. 48
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2022.07.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 48. 1. Jeżeli po dniu zgłoszenia dochodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 i 5, oraz zapłaty od tego dochodu przejściowego ryczałtu od dochodów podmiot:

  1) w okresie nieprzekraczającym roku kalendarzowego, licząc od dnia złożenia wniosku, dokonał inwestycji o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zgłoszonego dochodu polegającej na:

   a) nabyciu od podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów ustaw wymienionych w art. 1 lub art. 2 lub

   b) nabyciu od podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego udziałów lub akcji spółek mających osobowość prawną lub innych papierów wartościowych, lub

   c) wniesieniu wkładów pieniężnych lub dopłat do spółek wskazanych w lit. b oraz

  2) przez okres co najmniej 12 miesięcy nie dokonał zbycia składników majątku określonych w pkt 1 lit. a i b ani nie dokonał wycofania ze spółki wniesionych wkładów lub dopłat, o których mowa w pkt 1 lit. c

- może on pomniejszyć zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych albo w podatku dochodowym od osób prawnych należne od dochodu uzyskanego z tych składników majątkowych, w tym z ich najmu lub zbycia, z działalności, w której składniki te były wykorzystywane, oraz z udziału w spółce, o której mowa w pkt 1 lit. b i c, o kwotę równą 30% przejściowego ryczałtu od dochodów.

2. Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać za rok podatkowy, w którym inwestycja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została dokonana, oraz za kolejne 2 lata podatkowe.

3. Do zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, w którym podmiot dokonuje pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, podmiot dołącza dowody potwierdzające dokonanie inwestycji, a także kopię wniosku.