Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.11.23
do 2022.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
Istniejące wersje czasowe art. 45
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2022.07.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 45. 1. Przewodniczącemu Rady oraz sekretarzowi Rady przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie Rady.

2. Członkom Rady przysługuje:

  1) wynagrodzenie za sporządzenie projektu opinii co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie od dochodów wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz opisów stanów faktycznych skutkujących powstaniem korzyści podatkowej w podatku dochodowym, przy czym sposób podziału tego wynagrodzenia między członków Rady wskazuje przewodniczący Rady;

  2) zwrot kosztów podróży i noclegów obejmujący świadczenia przewidziane w przepisach o należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, w tym diety i ryczałty.

3. W przypadku wydania opinii przez Radę z uchybieniem terminu określonego w art. 37 ust. 4 członkowi Rady, który przyczynił się do uchybienia temu terminowi, nie przysługuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu tej opinii.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wysokość:

   a) wynagrodzenia: przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz członka Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków oraz wkład w prace Rady,

   b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu opinii w indywidualnej sprawie oraz opisów stanów faktycznych skutkujących powstaniem korzyści podatkowej w podatku dochodowym, uwzględniając szacunkowo nakład pracy niezbędny do przygotowania takiej opinii i opisów, a także mając na uwadze, aby wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała dwukrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych przepisów, określa ustawa budżetowa;

  2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.