Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.11.23
do 2022.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
Istniejące wersje czasowe art. 44
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2022.07.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 44. 1. Przewodniczący Rady:

    1) kieruje jej pracami;

    2) zwołuje posiedzenia Rady;

    3) wyznacza członków Rady, których zadaniem jest sporządzenie projektu opinii Rady;

    4) informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o każdym przypadku uchybienia przez Radę terminowi określonemu w art. 37 ust. 4, podając przyczyny tego uchybienia oraz wskazując członków Rady, którzy się do tego przyczynili.

2. Opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie od dochodów Rada przyjmuje na posiedzeniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez nią zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

4. Obsługę prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wydatki związane z działaniem Rady są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

5. Sekretarz Rady jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sekretarzem Rady może być wyłącznie pracownik urzędu obsługującego tego ministra.

6. Do zadań sekretarza Rady należy organizacja posiedzeń Rady, w szczególności zapewnienie obsługi finansowej związanej z funkcjonowaniem Rady oraz sprawowanie obsługi administracyjno-biurowej Rady.

7. Sekretarz może uczestniczyć w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

8. Do członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy art. 294 § 1 pkt 7, § 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 7.

9. Do wyłączenia członków Rady w zakresie wydawania opinii w poszczególnych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 7.