Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.07.2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników w związku z organizacją Meczu Finałowego Ligi Europy 2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2021 r. poz. 1299

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych przez:

    1) Unię Europejskich Związków Piłkarskich (Union des Associations Européennes de Football), zwaną dalej "UEFA", oraz podmioty zależne od UEFA, kluby sportowe i związki sportowe oraz podmioty zaangażowane w organizację Meczu Finałowego Ligi Europy 2021, zwanego dalej "Meczem", odpowiedzialne za przygotowanie, organizację, zakończenie Finału Ligi Europy 2021, a także wydarzeń powiązanych z organizacją Meczu - niemające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

      a) delegowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w związku z organizacją Meczu - wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych za wykonywanie czynności związanych z organizacją Meczu albo

      b) akredytowane przez UEFA - wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych za wykonywanie pracy lub świadczenie usług w związku z Meczem.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

__________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.07.2021 r.