Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2.05.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 873

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centralny Rejestr Ubezpieczonych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej "ustawą", zawiera następujące dane:

  1) dane identyfikacyjne ubezpieczonego: numer PESEL, rodzaj, serię i numer dokumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć;

  2) dane adresowe ubezpieczonego odpowiednio: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, gminę lub dzielnicę, ulicę, numer domu, numer lokalu, skrytkę pocztową, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, symbol państwa wraz z zagranicznym kodem pocztowym, a dla celów wypłaty świadczeń - numer rachunku w banku albo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

  3) dane dotyczące podlegania ubezpieczeniom: tytuł ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, datę objęcia ubezpieczeniem, datę wyrejestrowania z ubezpieczenia, informację za okres do dnia 31 grudnia 2008 r. o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i zawodzie w przypadku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywany zawód, wymiar czasu pracy;

  4) dane dotyczące stopnia niepełnosprawności;

  5) dane dotyczące niezdolności do pracy: całkowitej lub częściowej.

§ 2. Centralny Rejestr Płatników Składek, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera następujące dane:

  1) dane identyfikacyjne płatnika składek: numer NIP, numer REGON, numer PESEL, nazwę skróconą, rodzaj, serię i numer dokumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, nazwisko, pierwsze i drugie imię, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nazwę lub firmę zgodną z aktem konstytuującym podmiotu, nazwę organu założycielskiego, rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jest prowadzona pozarolnicza działalność, numer uprawnienia do prowadzenia działalności, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego wydającego uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności, datę wpisu do rejestru-ewidencji lub wydania uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności, numer wpisu do rejestru lub uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przyczynę wyrejestrowania, datę wyrejestrowania, numery rachunków bankowych płatnika składek;

  2) dane adresowe płatnika składek: typ adresu (adres siedziby, zamieszkania, do korespondencji) oraz kod pocztowy, miejscowość, gminę lub dzielnicę, ulicę, numer domu, numer lokalu, skrytkę pocztową, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, symbol państwa wraz z zagranicznym kodem pocztowym, numer telefonu do teletransmisji;

  3) dane dotyczące biura rachunkowego płatnika składek: numer NIP, numer REGON, nazwę skróconą.

§ 3. Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy, zawiera następujące dane:

  1) dane identyfikacyjne członka otwartego funduszu emerytalnego: numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nazwisko, pierwsze i drugie imię, datę urodzenia;

  2) dane dotyczące członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, zwanym dalej "OFE": datę i godzinę zawarcia umowy z OFE, sposób zawarcia umowy z OFE, datę wyrejestrowania z OFE, identyfikator OFE.

§ 4. Prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, który łącznie z rejestrem wymienionym w § 1 służy do współpracy określonej odrębnymi przepisami z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, zawiera następujące dane:

  1) dane identyfikacyjne członka rodziny ubezpieczonego i przebieg ubezpieczenia: numer PESEL, rodzaj, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym, stopień niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną, datę uzyskania i datę utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny;

  2) dane adresowe członka rodziny ubezpieczonego: kod pocztowy, miejscowość, gminę lub dzielnicę, ulicę, numer domu, numer lokalu, symbol państwa wraz z zagranicznym kodem pocztowym, numer telefonu;

  3) dane dotyczące oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla członka rodziny ubezpieczonego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2021 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 219), które zgodnie z art. 76 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, 1086, 2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) traci moc z dniem 16.05.2021 r.