Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.02.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 267

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6, 9, 10 i 18, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 22, w § 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 17 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 19 w ust. 1, w § 22 w ust. 1 i 2, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w § 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "14 lutego 2021 r." zastępuje się wyrazami "28 lutego 2021 r.";

  2) w § 3 w ust. 2:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) przez żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i personel cywilny wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe;",

   b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

    "18) przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej ze zgrupowań zagranicznych lub z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;";

  3) w § 10:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness:",

    - uchyla się pkt 3,

   b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.",

   c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.",

   d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a i 1b, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.",

   e) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie stosuje się do obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w których są świadczone usługi na rzecz aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego.",

   f) uchyla się ust. 3,

   g) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 15-21.",

   h) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

    "11. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem:

     1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;

     2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;

     3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.",

   i) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

    "11a. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz zachowania odległości, o których mowa w ust. 11 pkt 1, nie dotyczy:

     1) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

     2) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

     3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.",

   j) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

    "12. Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności obiektów kulturalnych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 90.04.Z), z zastrzeżeniem ust. 11 oraz z wyłączeniem galerii i instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, polegające na zakazie:

     1) udostępniania zbiorów publiczności,

     2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności

    - z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.",

   k) uchyla się ust. 14,

   l) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

    "15. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

     1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

     2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

     3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;

     4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

     5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

     6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

     7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);

     8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu;

     9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;

     10) basenów.

    16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1-7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.",

   m) w ust. 17 w pkt 1 uchyla się lit. a,

   n) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

    "19. Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), z wyłączeniem działalności związanej z obsługą stoków narciarskich.";

  4) w § 13 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

  5) po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu:

   "§ 13b. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:

    1) leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,

    2) świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych

   - jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, przeciwko COVID-19.

   2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

   3. Do skierowań na turnusy rozpoczynające się w marcu 2021 r., potwierdzonych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie stosuje się terminu doręczenia świadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania, o którym mowa w tych przepisach.";

  6) uchyla się § 15;

  7) w § 25 w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) wojsk sojuszniczych realizujących przejazdy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jego obszarze.";

  8) w § 28 w ust. 13:

   a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze;",

   b) w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

    "18) egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych;

    19) egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego.";

  9) w § 28a:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 6 wyraz "prowadzącej" zastępuje się wyrazem "prowadzący", 

    - po pkt 7 dodaje się przecinek i pkt 7a w brzmieniu:

     "7a) urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby",

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o dacie rozpoczęcia szczepienia osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 11 marca 2021 r.