Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.02.08
do 2021.04.18
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
2021.04.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 2255) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14:

   a) w pkt 1:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

      "4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.",",

    - w lit. c ust. 9 otrzymuje brzmienie:

     "9. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii zestawienie danych, o którym mowa w ust. 8, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.",

   b) w pkt 4:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      "1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.",",

    - w lit. c ust. 6 otrzymuje brzmienie:

     "6. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi URE, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, zestawienie danych, o którym mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.",

   c) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     "1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący przekazują do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.",",

   d) w pkt 6 w art. 43f ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia:

     1) składanie za jego pośrednictwem sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1;

     2) składanie za jego pośrednictwem informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1;

     3) przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk zgromadzonych w nim danych, a także kopiowanie danych z systemu na informatyczne nośniki danych;

     4) dostęp organów, o których mowa w art. 4ba ust. 9 i art. 43d ust. 6, do danych zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, a także do zestawień danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5, oraz pobieranie tych danych i zestawień danych;

     5) dostęp Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych do danych zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 43e ust. 1, oraz pobieranie tych danych.

    2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych zgromadzonych w tym systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą danych. Administratorem danych jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.";

  2) uchyla się art. 85;

  3) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

   "Art. 85a. 1. W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków będący skutkiem finansowym zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wynikających z art. 4ba, art. 43d, art. 43e i art. 43f ustawy zmienianej w art. 14 wynosi 26.200.000 zł, w tym w:

    1) 2021 r. - 3.073.519 zł;

    2) 2022 r. - 5.126.481 zł;

    3) 2023 r. - 7.000.000 zł;

    4) 2024 r. - 5.000.000 zł;

    5) 2025 r. - 1.000.000 zł;

    6) 2026 r. - 1.000.000 zł;

    7) 2027 r. - 1.000.000 zł;

    8) 2028 r. - 1.000.000 zł;

    9) 2029 r. - 1.000.000 zł;

    10) 2030 r. - 1.000.000 zł.

   2. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.

   3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

   4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.".