Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.01.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 207

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159 i 180) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a, 2, 6, 9 i 10, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 14, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 18 i 19, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 22, w § 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14 i § 15, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 17 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 19 w ust. 1, w § 22 w ust. 1 i 2, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w § 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31 stycznia 2021 r." zastępuje się wyrazami "14 lutego 2021 r.";

  2) w § 10:

   a) w ust. 2 w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32-34 w brzmieniu:

    "32) dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;

    33) dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

    34) dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów.",

   b) w ust. 3:

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) wykonywania zadań służbowych i zawodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11, 18 i 26, oraz prowadzenia badań, o których mowa w ust. 2 pkt 34, jest legitymacja służbowa;",

    - w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

     "14) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 32, jest dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów;

     15) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 33, jest decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.",

   c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

    "12. Do dnia 14 lutego 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności obiektów kulturalnych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 90.04.Z), z wyłączeniem galerii i instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, polegające na zakazie:

     1) udostępniania zbiorów publiczności,

     2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności

    - z wyłączeniem działań, o których mowa w ust. 11, oraz prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.",

   d) uchyla się ust. 24;

  3) uchyla się § 12;

  4) w § 25 w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) który odbywa obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.";

  5) w § 28:

   a) w ust. 11 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).",

   b) w ust. 13:

    - pkt 16 otrzymuje brzmienie:

     "16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;",

    - dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

     "17) badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.";

  6) w § 28a:

   a) w ust. 1:

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzącej zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,",

    - pkt 9a otrzymuje brzmienie:

     "9a) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

      a) dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub

      b) z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub

      c) poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub

      d) po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmioty, w których przebywają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 8, albo zatrudnione są lub pełnią służbę osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 10-12, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.01.2021 r.