Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 187

Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54) w art. 217 § 4 otrzymuje brzmienie:

  "§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. W takim przypadku zaświadczenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.".

Art. 2. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1158) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

   "7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego i Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych na nich zadań określonych w ustawie;";

  2) w art. 19:

   a) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

    "1aa. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 4-7 i 8 mogą uzyskiwać informacje o osobie i informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze także na żądanie.",

   b) w ust. 1b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a żądania, o których mowa w ust. 1aa, są składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.";

  3) w art. 20:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:",

   b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:",

   c) uchyla się ust. 3,

   d) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

    "4. Do informacji o osobie i informacji o podmiocie zbiorowym, sporządzonych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, udzielanych na żądanie, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

    5. Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

    6. Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.";

  4) art. 21a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 21a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

    1) sposób zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego oraz sposób i tryb udzielania informacji o osobach i informacji o podmiotach zbiorowych, udzielanych na zapytanie lub wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

    2) sposób i tryb udzielania informacji o osobach i informacji o podmiotach zbiorowych, udzielanych na żądanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w tym dane, jakie należy wskazać w żądaniu udzielenia informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym, a także zakres informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym udzielonej w ten sposób

   - mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione.".

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2126) w art. 20 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

  "14) Minister Sprawiedliwości w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym,".

Art. 4. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego również podlega wpisowi do tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data wpisu.".

Art. 5. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 38 w ust. 3 wyrazy "28 lutego 2021 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2021 r.";

  2) w art. 41 w ust. 1 wyrazy "28 lutego 2021 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2021 r.";

  3) w art. 45 wyrazy "1 grudnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 2021 r.";

  4) w art. 55:

   a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11, pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55 i art. 57, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w zakresie dodawanego art. 6943a, pkt 15 lit. c i d, pkt 18 i 19, art. 5, art. 6, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25, art. 40, art. 43 oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.",

   b) uchyla się pkt 5.

Art. 6. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320) w art. 2 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

  "10) kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną, przy czym w przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się ubezpieczającego, a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu;".

Art. 7. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217, z 2020 r. poz. 288 i 2123 oraz z 2021 r. poz. 159) w art. 36 wyrazy "1 marca 2021 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 2021 r.".

Art. 8. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086) w art. 23:

  1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) art. 1 pkt 2-4 i 47, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;";

  2) uchyla się pkt 4.

Art. 9. W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 i 875) w art. 24:

  1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) art. 5 pkt 3, 4 i pkt 5 lit. b oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;";

  2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) art. 5 pkt 5 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.;".

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 4, art. 5 pkt 4 oraz art. 6-9, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;

  2) art. 5 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2021 r.;

  3) art. 5 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 28.01.2021 r.