Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.01.2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 172

Na podstawie art. 26aa ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od do chodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia stosuje się do dochodów osiągniętych w roku podatkowym rozpo czynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.01.2021 r.

Załącznik

CIT-ISN Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

CIT-ISN Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

CIT-ISN Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

CIT-ISN Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej