Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.10.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 88a
2021.10.22
dodany przez

Art. 88a. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2021 r. poz. 633) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 w ust. 1:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 435.000.000 zł, w tym w:",

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) 2021 r. - 300.000.000 zł;";

  2) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

   "Art. 12b. W roku 2021 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 300.000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.".