Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.10.22
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Wielkość wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", nie może przekroczyć w roku 2021 wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571) albo wynikających z planów finansowych na rok 2020, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej, przy uwzględnieniu skutków przechodzących wzrostu funduszu wynagrodzeń w roku 2020, z zastrzeżeniem ust. 3, w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

  1) urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

  2) państwowych instytucjach kultury;

  3) (uchylony)

2. (uchylony)

3. Do wielkości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się wynagrodzeń:

  1) przyznanych z rezerw celowych;

  2) wynikających ze wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872);

  3) w państwowych instytucjach kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w łącznej wysokości 55 431 tys. zł;

  4) przeznaczonych na wypłaty specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w art. 46a ust. 1.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu prawnego, o których mowa w ust. 1, wielkość wynagrodzeń w roku 2021 ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2020.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w jednostce powstałej w wyniku przekształcenia jednostki sektora finansów publicznych z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 1, w przypadku przeniesienia zadań z innej jednostki sektora finansów publicznych, nie więcej niż o kwotę zmniejszenia wielkości wynagrodzeń w jednostce, z której przeniesiono zadanie, uwzględniając konieczność prawidłowej realizacji zadań publicznych.