Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2310

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znaka mi akcyzy (Dz. U. poz. 1147) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 8:

   a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie okazuje się, jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych",

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Wzór upoważnienia do odbioru banderol wydawanego w postaci:

     1) papierowej - określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

     2) elektronicznej - określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.";

  2) w § 12 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa się z czynności naniesienia ważnej i nieuszkodzonej banderoli samoprzylepnej lub z użyciem odpowiedniego kleju ważnej i nieuszkodzonej banderoli bez warstwy samoprzylepnej na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, podlegające oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody oznaczania.";

  3) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia;

  4) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

  5) w załączniku nr 9 do rozporządzenia: 

   a) tytuł tabeli 5 otrzymuje brzmienie:

    "Tabela 5. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych",

   b) dodaje się tabelę 6 w brzmieniu:

    "Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy przylepnej

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

20,03

  6) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

   a) tytuł tabeli 5 otrzymuje brzmienie:

    "Tabela 5. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych",

   b) dodaje się tabelę 6 w brzmieniu:

    "Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy przylepnej

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

21,09

  7) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

  8) w załączniku nr 13 do rozporządzenia tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

   "WZÓR

   UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH WYDAWANE W POSTACI PAPIEROWEJ";

  9) dodaje się załącznik nr 14 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

____________________
*)Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21.12.2020 r.

Załącznik nr 1

Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
plik w formacie pdf

Załącznik nr 2

Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
plik w formacie pdf

Załącznik nr 3

Kryteria jakościowe znaków akcyzy

I. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, WYROBÓW NOWATORSKICH ORAZ PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

  1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością ±0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

  2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22±2°C i wilgotności względnej 50±5%;

  3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

  4) element w postaci złotych liter "MF", nadrukowany na awersie banderol na wyroby spirytusowe o wymiarach 90 mm × 16 mm i 50 mm × 12 mm, może być częściowo lub całkowicie widoczny na rewersie banderol jako penetracja farby w masę papieru lub odcisk farby;

  5) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l i banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów i tytoniu), suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych gdzie częściowo może zachodzić na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

  1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy i tytoń), suszu tytoniowego oraz wyrobów nowatorskich: format 480 mm × 540 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 405 sztuk banderol o wymiarze 32 mm × 16 mm na każdym arkuszu (15 rzędów po 27 sztuk banderol w każdym rzędzie);

  2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm × 450 mm (z tolerancją ±2,0 mm), 240 sztuk banderol o wymiarze 50 mm × 12 mm na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);

  3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm × 680 mm (z tolerancją ±2,0 mm), 203 sztuki banderol o wymiarze 90 mm × 16 mm na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie);

  4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l: format 480 mm × 700 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 180 sztuk banderol o wymiarze 110 mm × 14 mm na każdym arkuszu (6 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);

  5) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności powyżej 0,5 l: format 480 mm × 680 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 100 sztuk banderol o wymiarze 160 mm × 16 mm na każdym arkuszu (4 rzędy po 25 sztuk w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE (PUSZKI) IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH ORAZ NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych i winiarskich banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:

  1) być wysztancowane według ustalonych wymiarów z dokładnością ±0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

  2) format 112 mm x 145 mm (z tolerancją ±0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 mm x 21 mm na każdym sektorze;

  3) szerokość rolki 16,3 mm (z tolerancją ±1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 32,5 mm x 12 mm;

  4) szerokość rolki 39,3 mm (z tolerancją ±1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 32,5 mm x 12 mm;

  5) banderole samoprzylepne należy przechowywać w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm; optymalne warunki przechowywania to 50-55% wilgotności względnej i temperatura 20-22°C;

  6) być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

  7) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol samoprzylepnych na płyn do papierosów elektronicznych, gdzie dopuszczalne jest zachodzenie numeracji na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

Załącznik nr 4

Sposoby nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych
plik w formacie pdf

Załącznik nr 5

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Załącznik nr 6

Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

Załącznik nr 7

Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych wydawane w postaci elektronicznej

Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych wydawane w postaci elektronicznej

Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych wydawane w postaci elektronicznej