Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.09.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2075

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c;

    2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabele D i F otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

    3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tytuł tabeli nr IX otrzymuje brzmienie:

    "PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK".

§ 2. Przepisy rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24.11.2020 r.

Załącznik

Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

840-3000

II

1240-3020

III

1250-3040

IV

1260-3070

V

1270-3100

VI

1280-3130

VII

1290-3160

VIII

1300-3330

IX

1320-3500

X

1350-3670

XI

1380-3880

XII

1410-4100

XIII

1460-4350

XIV

1500-4690

XV

1540-5030

XVI

1600-5530

XVII

1660-6040

XVIII

1730-6550

XIX

1800-7060

XX

1860-7570

XXI

1980-8220

Tabela F. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej zgodnie ze stanowiskami ujętymi w tabeli XII części I, tabeli XIII części I oraz tabeli XIV części I załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1510-3710

II

1520-3740

III

1530-3760

IV

1540-3790

V

1550-3820

VI

1560-3850

VII

1570-3880

VIII

1580-4050

IX

1600-4220

X

1620-4390

XI

1650-4600

XII

1680-4820

XIII

1720-5070

XIV

1760-5410

XV

1800-5750

XVI

1850-6250