Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.01.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

2. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

  1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

  2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

   a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

   b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

  3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

  4) kwotę zmniejszenia podatku należnego.

2a. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

  1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

  2) dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

  3) okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

  4) kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

2b. Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 2a, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

  1) zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

  2) zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

4. Przepisy § 5 ust. 6 i 7 i § 7 stosuje się odpowiednio do faktury korygującej, o której mowa w ust. 2.

4a. Przepis § 5 ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktury korygującej, o której mowa w ust. 2a.

5. Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".