Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.01.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Dz. U. z 2009 r. nr 222, poz. 1760
Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337
2010.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. 1. Za fakturę uznaje się dokument VAT dotyczący usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawiany za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli zawiera co najmniej następujące dane:

  1) określenie usługobiorcy i usługodawcy;

  2) informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy;

  3) datę wystawienia;

  3a) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi;

  4) stawkę podatku;

  5) kwotę podlegającą opodatkowaniu bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

  6) łączną kwotę należności wraz z podatkiem;

  7) kwotę podatku.

2. Za fakturę korygującą uznaje się notę kredytową VAT, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%.