Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.06.23
do 2021.06.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
Istniejące wersje czasowe art. 89
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
2021.06.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1072
2022.01.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 171
2022.07.01
zmieniony przez
2022.10.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2141
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 89. 1. Przepisów art. 12a-12k oraz art. 16a i art. 16b dodawanych w ustawie zmienianej w art. 58 nie stosuje się do przypadków nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, które miały miejsce przed dniem ich wejścia w życie.

2. Przepisy art. 12a-12k dodawane w ustawie zmienianej w art. 58 tracą moc po upływie 24 miesięcy od dnia ich wejścia w życie.

3. Przepisy art. 16a i art. 16b dodawane w ustawie zmienianej w art. 58 stosuje się do czynów popełnionych w okresie 24 miesięcy od dnia ich wejścia w życie.

4. W przypadku utraty mocy przepisów art. 12a-12k dodawanych w ustawie zmienianej w art. 58, postępowanie prowadzone przez organ kontroli, o którym mowa w art. 12c ust. 1 pkt 4 tej ustawy, wszczęte i niezakończone przed dniem utraty mocy przepisów prowadzi ten organ na podstawie tych przepisów.

5. Przepisy art. 14c-14i ustawy zmienianej w art. 58 tracą moc z dniem 11 października 2020 r.