Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 732

Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) dokumencie w postaci elektronicznej - rozumie się przez to utworzony przez kasę on-line zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych w przypadku dokumentów fiskalnych;";

  2) w § 6:

   a) w ust. 1:

    - pkt 9 otrzymuje brzmienie:

     "9) zapewniają stan techniczny kasy gwarantujący czytelny wydruk paragonu fiskalnego lub faktury w postaci papierowej, a w przypadku paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej - ich czytelny widok, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży;",

    - dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

     "10) przed zatwierdzeniem paragonu fiskalnego lub faktury, w celu wyeliminowania oczywistych pomyłek w ewidencji, sprawdzają poprawność wystawianego dokumentu.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.";

  3) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz "czytelny" zastępuje się wyrazami "zapewniający czytelną treść";

  4) w § 19 w ust. 1:

   a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 12 i § 19a,

    2) faktury i faktury anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 19a,",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej,",

   c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

    "10) dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej";

  5) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

   "§ 19a. Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas on-line, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.";

  6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) w części I:

    - w lit. A tytuł otrzymuje brzmienie:

     "A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego:",

    - w lit. B tytuł otrzymuje brzmienie:

     "B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego:",

   b) w części II lit. C otrzymuje brzmienie:

    "C. Treść oświadczenia:

    Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.

    Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej zamiast paragonu fiskalnego (faktury) innego dokumentu, mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.";

  7) załączniki nr 2-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie czynności wykonywanych przy użyciu dokumentów, których wzory są określone w załącznikach nr 2-6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się te wzory.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24.04.2020 r.

Załącznik nr 1

Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do centralnego repozytorium kas w ustalonych odstępach czasowych

Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do centralnego repozytorium kas w ustalonych odstępach czasowych

Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do centralnego repozytorium kas w ustalonych odstępach czasowych

Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do centralnego repozytorium kas w ustalonych odstępach czasowych

Załącznik nr 2

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika

Załącznik nr 3

Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej

Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej

Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej

Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej

Załącznik nr 4

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

Załącznik nr 5

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis

Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis