Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.05.02
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 683
Istniejące wersje czasowe art. 86
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 695
2020.05.16
zmieniony przez
2021.04.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 737
2022.02.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 376
2023.01.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 201
2024.05.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 683
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 86. 1. W 2020 r. do aukcji ogłaszanych, organizowanych i przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 78 ust. 6, art. 79 ust. 4 i 7 oraz art. 81 ust. 4, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 54*).

2. Ogłoszenie o aukcji, o której mowa w ust. 1, oprócz danych określonych w art. 78 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 54, zawiera także informacje o miejscu i sposobie składania ofert, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 54*).

3. Wytwórcy podpisują oferty, pod rygorem nieważności, podpisem własnoręcznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie aukcji, o którym mowa w art. 78 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 54*).

4. Ofertę opatruje się datą oraz godziną jej złożenia z dokładnością do co najmniej jednej minuty, a także nadaje się jej, zgodnie z kolejnością, indywidualny numer wpływu, stanowiący unikalny identyfikator danej oferty.

5. Oferta, która:

  1) nie została złożona w sposób, o którym mowa w ust. 2, lub

  2) nie spełnia wymagań określonych w art. 79 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 54*), lub

  3) nie spełnia wymagań określonych w art. 79 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 54*), lub

  4) zawiera dane niezgodne z potwierdzeniem, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 54*), lub

  5) zawiera dane niezgodne z uzyskanym zaświadczeniem, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 54*)

- podlega odrzuceniu.

6. Oferta złożona w aukcji, o której mowa w ust. 1, wiąże uczestnika aukcji i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana.

7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 14 dni od dnia jej rozstrzygnięcia albo unieważnienia.

8. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera:

  1) wykaz ofert, które wygrały daną aukcję, w tym:

   a) wskazanie wytwórców, których oferty wygrały aukcję,

   b) informację o:

    - cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, po której energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana w drodze aukcji przez poszczególnych wytwórców, oraz cenie skorygowanej podanej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 54*), wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,

    - ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, sprzedanej w drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przez poszczególnych wytwórców, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo

  2) wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji.

9. Gwarancja bankowa lub kaucja, o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 54*), podlega zwrotowi w terminie:

  1) 60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 54*), z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1, ustawy zmienianej w art. 54*);

  2) 30 dni od dnia zamknięcia aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji.

_________________
*) Artykuł 54 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii.