Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.07.01
 
zmieniony przez
art. 50 
Istniejące wersje czasowe art. 69
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69. 1. Ze środków budżetu państwa, w tym także budżetu środków europejskich, mogą być dokonywane wpłaty na Fundusz na zadania realizowane przez Fundusz.

2. Prezes Rady Ministrów może wydać wiążące polecenie:

    1) dysponentowi części budżetu państwa lub

    2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie rezerw celowych - wpłaty środków na Fundusz.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, środki budżetu środków europejskich mogą być wydatkowane z pominięciem zasad określonych w dziale III rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.