Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.12.16
do 2024.06.30
zmieniony przez
art. 7 
Istniejące wersje czasowe art. 69a
2020.12.16
zmieniony przez
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69a. 1. Upoważnia się Bank Gospodarstwa Krajowego do udzielania podmiotom uprawnionym do otrzymania środków z Funduszu, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4 oraz ust. 6a, zapewnienia, że realizowane przez te jednostki zadania zostaną sfinansowane (promesa), do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu przeznaczonych na udzielanie i realizację promes.

2. Podstawą udzielenia promesy jest dokument potwierdzający przyjęcie zadania do finansowania ze środków Funduszu sporządzony przez Prezesa Rady Ministrów lub osobę upoważnioną do składania dyspozycji wypłaty ze środków Funduszu, o której mowa w art. 65 ust. 3.

3. Bank realizuje zobowiązania wynikające z udzielonych promes do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

4. Przy sporządzaniu, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 21 i 24, planu finansowego Funduszu w roku bieżącym i kolejnych latach obrachunkowych, uwzględnia się w nim środki w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wymagalnych w danym roku zobowiązań wynikających z udzielonych promes.

5. W razie likwidacji Funduszu za wymagalne zobowiązania wynikające z udzielonych promes odpowiada Skarb Państwa.

6. Szczegółowe zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy, o której mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 65 ust. 2.