Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.10.09
 
zmieniony przez
art. 18 
Istniejące wersje czasowe art. 73
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
2020.10.09
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 73. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w szczególności:

    1) szczegółowe warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń;

    2) wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń;

    3) warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 4 i art. 71 ust. 2;

    4) okres, w jakim Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji i poręczeń w ramach FGP;

    5) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 71 ust. 2a, oraz zwrotu Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, o których mowa w art. 71 ust. 2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania.