Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.31
do 2020.04.17
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
Istniejące wersje czasowe art. 68
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
2020.04.18
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 68. 1. Projekt planu finansowego Funduszu na rok 2020 dysponent Funduszu sporządza w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania przez dysponenta Funduszu.