Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.31
do 2020.04.17
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
Istniejące wersje czasowe art. 65
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
2020.04.18
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
2020.07.18
zmieniony przez
2020.09.05
zmieniony przez
2021.08.21
zmieniony przez
2021.12.22
zmieniony przez
2022.01.27
zmieniony przez
2022.01.29
zmieniony przez
2022.08.12
zmieniony przez
2022.08.19
zmieniony przez
2022.09.20
zmieniony przez
2022.10.18
zmieniony przez
2022.11.03
zmieniony przez
2022.12.21
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.04.08
zmieniony przez
2023.09.19
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 65. 1. Tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej "Funduszem", w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów, zwany dalej "dysponentem Funduszu".

  3. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do dysponowania Funduszem dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), określając jednocześnie zakres tego upoważnienia. W przypadku upoważnienia innego ministra, kierującego określonym działem administracji rządowej, do dysponowania Funduszem, zdarzenia dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym tego ministra.

  4. Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", na zasadach określonych w umowie z dysponentem Funduszu. W umowie dysponent może zlecić Bankowi wykonywanie obsługi finansowo-księgowej Funduszu.

  5. Przychodami Funduszu mogą być:

   1) wpłaty środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

   2) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

   3) wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich;

   4) wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66;

   5) środki z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3;

   6) inne przychody.

  6. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na:

   1) finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

   2) wypłatę wynagrodzenia dla Banku, które za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu nie może przekroczyć średniej wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Bank za obsługę bankową innych państwowych funduszy celowych;

   3) wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz pokrycie kosztów ich emisji;

   4) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, wraz z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z dysponentem i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

  7. Wsparcie ze środków Funduszu jest udzielane na podstawie pisemnej dyspozycji dysponenta Funduszu lub ministra upoważnionego i nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  8. Wsparcie może zostać udzielone za pośrednictwem poszczególnych dysponentów części budżetowych, a środki dla poszczególnych dysponentów są gromadzone na wyodrębnionych subkontach Funduszu lub rachunkach pomocniczych Funduszu. Dysponent Funduszu zawiera porozumienie z dysponentem części określające sposób i terminy przekazywania, rozliczania, zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości.

  9. Wsparcie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

  10. Wsparcie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazanych przez Komisję Europejską na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 jest udzielane zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.

  11. Minister nadzorujący może zlecić podległym i nadzorowanym jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zapewniając wsparcie ze środków Funduszu.

  12. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

  13. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 12.

  14. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 13, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

  15. Wsparcie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374 i 567), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  16. Dysponent Funduszu może zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów części budżetowych, którym podlegają, albo którzy nadzorują jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, o informacje dotyczące w szczególności:

   1) wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji dysponentowi Funduszu, z wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

   2) znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących danego roku

  - w terminie wyznaczonym przez dysponenta Funduszu, informując równocześnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  17. Dysponent Funduszu, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 16, może wydać jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Funduszu, określając ich wysokość oraz termin wpłaty.

  18. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 17, stanowią koszty tych jednostek, które ich dokonały.

  19. Dysponent Funduszu może zwrócić z Funduszu niewykorzystane w całości albo w części środki pieniężne tym jednostkom, które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa.

  20. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym stanowi zmniejszenie:

   1) przychodów Funduszu;

   2) kosztów jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków pieniężnych.

  21. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym stanowi:

   1) koszty Funduszu;

   2) przychody jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków pieniężnych.