Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.09.17
do 2013.03.10
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223
Istniejące wersje czasowe art. 48
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.18
zmieniony przez
2009.09.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223
2013.03.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 330
2014.09.05
zmieniony przez
2015.09.23
zmieniony przez
2016.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1047
2017.01.26
zmieniony przez
2017.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2342
2018.02.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 395
2019.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 351
2021.02.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 217
2023.01.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 120
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 48. 1. Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i  objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1, a w szczególności obejmować:

  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i  sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i  skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego;

  2) dodatkowe informacje i objaśnienia:

   a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym,

   b) proponowany podział zysku lub pokrycia straty,

   c) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,

   d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

2. Zakres informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określa załącznik nr 1 do ustawy.