Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.18
 
zmieniony przez
art. 69 
Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2217
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, o których mowa w art. 222b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, opracowują i publikują po raz pierwszy politykę dotyczącą zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 222b ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 18, w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, o których mowa w art. 222b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, opracowują i publikują po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 222b ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 18, łącznie za lata 2019 i 2020.

3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, o których mowa w art. 222b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, publikują po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 222d ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 18, w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Przepisy art. 276 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu dotychczasowym, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji stosują do końca roku obrotowego rozpoczynającego się w 2021 r.