Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.18
 
zmieniony przez
art. 69 
Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2217
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. 1. Firma inwestycyjna, o której mowa w art. 131o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, opracowuje i publikuje po raz pierwszy politykę dotyczącą zaangażowania, albo publikuje wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 131o ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 14, w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Firma inwestycyjna, o której mowa w art. 131o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, opracowuje i publikuje po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikuje wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 131o ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 14, łącznie za lata 2019 i 2020.

3. Firma inwestycyjna, o której mowa w art. 131o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, przekazuje po raz pierwszy informację, o której mowa w art. 131q ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.