Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.11.15
do 2020.04.17
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2217
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2217
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, opracowują i publikują po raz pierwszy politykę dotyczącą zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 1 i 4 oraz art. 70ba ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 11, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, opracowują i publikują po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 3 i 4 oraz art. 70ba ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 11, łącznie za lata 2019 i 2020.

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, przekazują po raz pierwszy informację, o której mowa odpowiednio w art. 46f ust. 1 oraz art. 70bc ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.