Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.03
do 2023.07.28
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2004
2021.04.07
zmieniony przez
2022.05.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 998
2022.08.03
zmieniony przez
2023.07.29
zmieniony przez
2023.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2303
2023.12.12
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. (uchylony)

2. Przy podejmowaniu decyzji przez organ, o którym mowa w § 1, albo kierownika jednostki o zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

2a. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być, bez względu na ich wartość, przedmiotem nieodpłatnego przekazania na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych bez wcześniejszego podjęcia działań mających na celu sprzedaż, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.

3. (uchylony)

3a. Jeżeli z oceny, o której mowa w § 5 ust. 2, wynika uzasadnione przekonanie, że z uwagi na stan techniczny zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz stopień ich przydatności do dalszego użytkowania ich sprzedaż nie dojdzie do skutku, mogą być one przedmiotem:

    1) nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych,

    2) darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych

- bez wcześniejszego podjęcia działań mających na celu sprzedaż, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 i § 41.

3b. Wartość zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny w trybie określonym w ust. 3a nie może przekraczać kwoty 200.000 zł.

3c. Nieodpłatne przekazanie lub dokonanie darowizny, zgodnie z ust. 3a i 3b, zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.).

4. (uchylony)

5. Po dokonaniu oceny, o której mowa w § 5 ust. 2, organ, o którym mowa w § 1, albo kierownik jednostki zgłaszają Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zamiar zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w określony sposób, jeżeli wartość tych składników łącznie w ramach danego sposobu zagospodarowania przekracza kwotę:

    1) 200.000 zł albo

    2) 100.000 zł - w przypadku gdy zgłaszane zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego ma się odbyć w trybie określonym w ust. 2a lub 3a.

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, dołącza się protokół, o którym mowa w § 5 ust. 5, wraz z wykazem, o którym mowa w § 5 ust. 6, oraz informację, o której mowa w § 6 ust. 2, wraz ze wskazaniem terminu jej zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego zagospodarowania przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę - również wniosek, o którym mowa odpowiednio w § 38 ust. 3 lub w § 39 ust. 3, oraz projekt protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 38 ust. 6.

7. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do organu, o którym mowa w § 1, albo kierownika jednostki o dodatkowe wyjaśnienia niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.

8. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zgłosić zastrzeżenia do zamierzonego sposobu zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Zastrzeżenia Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zawierają uzasadnienie.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, przeprowadza się ponowną ocenę, o której mowa w § 5 ust. 2.

10. Przepisów ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6-9 nie stosuje się do nieodpłatnego przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego między placówkami zagranicznymi lub między placówkami zagranicznymi a urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.