Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2019 r. poz. 2104

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.10.2020 r.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

    1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

    2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

    3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone w:

    1) załącznikach nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r.;

    2) załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.04.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 856 oraz z 2019 r. poz. 193 i 1023), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).

Załącznik nr 1

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 2

VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 3

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)

Załącznik nr 4

VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 5

VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług