Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1978

Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2269).

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 23 w ust. 1 uchyla się pkt 63.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 16 w ust. 1 uchyla się pkt 67a;

  2) w art. 27:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.",

   b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

    "2b. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.";

  3) art. 27a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 27a. Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.".

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 53a § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług.";

  2) w art. 73 w § 2 uchyla się pkt 1a.

Art. 5. W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r. poz. 968) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. Obowiązek zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej powstaje od gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. Skumulowane straty podatkowe odliczane od podatku od wydobycia niektórych kopalin po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy za miesiąc przypadający przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez podatników dokonujących wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej oblicza się na zasadach określonych w art. 10a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. Przepisy art. 27 ust. 2 i 2b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do sprawozdań finansowych przekazywanych od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Art. 9. Przepis art. 27a ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zeznań składanych od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 3 pkt 3 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2019 r.;

  2) art. 3 pkt 2 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 17.10.2019 r.