Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.01
 
zmieniony przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
2020.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 36 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) prostych spółek akcyjnych;";

  2) w art. 38 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

   "8a) w przypadku prostej spółki akcyjnej:

    a) wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,

    b) wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,

    c) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

    d) maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji,

    e) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,

    f) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,

    g) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki,

    h) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,

    i) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi.";

  3) w art. 39 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

   "5a) w przypadku ustanowienia w prostej spółce akcyjnej rady dyrektorów - oznaczenie rady dyrektorów i osób wchodzących w jej skład ze wskazaniem sposobu reprezentacji;";

  4) w art. 47a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.".