Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.01
 
zmieniony przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
2020.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1a w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:";

  2) w art. 4a:

   a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

    "18) kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;",

   b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a i 19b w brzmieniu:

    "19a) udziale w kapitale (udziale w kapitale zakładowym) - oznacza to również stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w spółce;

    19b) wartości nominalnej udziałów (akcji) - oznacza to również cenę emisyjną akcji prostej spółki akcyjnej;";

  3) w art. 7b w ust. 1 w pkt 1 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu:

   "n) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;";

  4) w art. 12:

   a) w ust. 1b:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji w prostej spółce akcyjnej, albo",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo",

   b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

    "1ba. W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.".