Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.30
do 2020.02.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
2020.03.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) w art. 67 w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - do 15% akcji tej spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.".