Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.30
do 2020.02.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
2020.03.01
zmieniony przez
2021.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622 i 1649) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5a:

   a) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

    "30) kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;",

   b) po pkt 31 dodaje się pkt 31a i 31b w brzmieniu:

    "31a) udziale w kapitale - oznacza to również stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce akcyjnej;

    31b) wartości nominalnej udziałów (akcji) - oznacza to również cenę emisyjną akcji prostej spółki akcyjnej;";

  2) w art. 17:

   a) w ust. 1a:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki albo emisji nowych akcji w prostej spółce akcyjnej, albo",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo",

   b) ust. 1d otrzymuje brzmienie:

    "1d. W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.";

  3) w art. 24 w ust. 5 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

   "1c) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;".