Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.30
do 2020.02.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
2020.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 1469, 1495 i 1649) w art. 9113 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

    "§ 2. W razie zajęcia praw majątkowych wynikających z akcji rejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, komornik występuje także z żądaniem ujawnienia zajęcia tych praw do podmiotu prowadzącego ten rejestr, wzywając go do zawiadomienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, o:

      1) dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej albo przeszkodzie do jego dokonania;

      2) liczbie, serii, numerze i rodzaju zajętych praw majątkowych, jeżeli rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej zawiera takie dane.".